POLITYKA PRYWATNOŚCI

www.wyspane.pl

 

 

§ 1

  

 

Postanowienia ogólne i  dane osobowe

 

 

 1. Usługodawca określa dane osobowe Usługobiorcy, których podanie jest niezbędne w celu zawarcia Umowy świadczenia usług lub uzyskania dostępu do Szkolenia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych może skutkować niemożliwością świadczenia Usług przez Usługodawcę.
 2. Usługodawca może przetwarzać m.in. następujące dane osobowe:
  • nazwisko i imiona Usługobiorcy,
  • numer NIP,
  • adres zamieszkania lub pobytu,
  • adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania lub pobytu,
  • adres poczty elektronicznej,
  • numer telefonu,
  • data urodzenia,
  • dane zawarte w Formularzu zapisu na szkolenie lub webinar,
  • dane zawarte w Formularzu konsultacji snu.
 3. Administratorem danych osobowych jest  Nowamo Magdalena Nowacka, z siedzibą pod adresem: ul. Oliwska 33, 84-230 Rumia.
 4. Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych.
 5. Dane osobowe Usługobiorcy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) – c) oraz f) RODO w celu przedstawienia oferty, zawarcia przez Państwa umowy o świadczenie usług oferowanych przez Administratora i wykonania tej Umowy, a także w celu wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, ustalenia i obrony oraz dochodzenia roszczeń, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych.
 6. Dane o stanie zdrowia, zbierane oraz przetwarzane w celu oceny możliwości zawarcia Umowy, wykonania Umowy, w tym m.in. sporządzenia Indywidualnego Planu Działania oraz jego wdrożenia, będą przetwarzane na podstawie wyraźnej zgody – art. 9 ust.2 pkt 1 RODO
 7. Administrator jest uprawniony do przekazywania danych Usługobiorcy osobowych podmiotom trzecim (zwanym dalej: Podwykonawcami) w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Usługobiorcę umowy z Administratorem. W związku z tym dane osobowe Usługobiorcy mogą być́ przekazane Podwykonawcom na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy Administratorem a Podwykonawcami. Ponadto Administrator jest zobowiązany do przekazywania danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na żądanie uprawnionych sądów, organów i instytucji.
 8. Dane osobowe Usługobiorcy nie są przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych.
 9. Dane osobowe Usługobiorcy pozyskane w celu zawarcia umowy będą przechowywane przez okres negocjowania umowy, a w przypadku gdy nie dojdzie do jej zawarcia do końca miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu w którym ostatni raz następował kontakt z Administratorem.
 10. W przypadku zawarcia Umowy dane osobowe będą przechowywane przez okres jej trwania, a po tym czasie do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej przez Państwa Umowy.
 11. Dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych.

 

 

 

 

§ 2

 

 

 

 

Polityka prywatności. Prawa osób, których dane są przetwarzane

 

 

 

 

W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych Usługobiorcy przysługują następujące prawa:

 

 

 

 

 1. Usługobiorca może w każdej chwili wycofać swoją zgodę – bez podawania przyczyny. Żądanie może dotyczyć wskazanego przez Usługobiorcę celu przetwarzania i może dotyczyć wszystkich celów przetwarzania. Wycofanie zgody nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.
 2. Usługobiorca może w każdej chwili żądać abyśmy usunęli jego dane – bez podawania przyczyny. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Usunięcie danych oznacza, że dane Usługobiorcy nie będą przez nas przetwarzane.
 3. Usługobiorca może w każdej chwili wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu jego danych zarówno w całości jak i we wskazanym przez niego celu. Sprzeciw nie wpłynie na już dokonane czynności. Wniesienie sprzeciwu spowoduje usunięcie danych co oznacza, że dane nie będą przez nas przetwarzane.
 4. Usługobiorca może zażądać abyśmy ograniczyli przetwarzanie jego danych osobowych czy to przez określony czas czy w określonym zakresie. Żądanie to nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.
 5. Usługobiorca może w każdej chwili zażądać poprawienia bądź sprostowania jego danych osobowych, wysyłając maila na adres e-mail Usługodawcy podany na stronie internetowej.
 6. Usługobiorca jest uprawniony do żądania od Usługodawcy informacji o zakresie przetwarzania przez nas jego danych osobowych.
 7. Usługodawca jest obowiązany poinformować nie później niż w ciągu miesiąca od otrzymania każdego z żądań o podjętych przez siebie działaniach.

 

 

 

 

§ 3

 

 

 

 

Pliki cookies

 

 

 

 

 1. W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z Serwisu (zapamiętywanie preferencji i ustawień na naszych stronach, zbieranie anonimowych danych dla celów reklamowych i statystycznych), Serwis wykorzystuje pliki cookies.
 2. Administrator wykorzystuje skrypty następujących partnerów:
  • Google Inc. z siedzibą w Mountain View (CA, USA ) – logowanie, statystyki, spersonalizowana reklama
  • Facebook Inc. z siedzibą w Menlo Park (CA, USA) – logowanie, pixel remarketingu
 3. Usługobiorca ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
 4. Dla korzystania ze strony konieczne jest posiadanie urządzenia posiadającego dostęp do sieci Internet i poprawnie skonfigurowanej przeglądarki internetowej, np. Google Chrome, Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox.
 5. Użytkownik może usunąć już przechowywane pliki cookies ze swojego urządzenia końcowego poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki lub inne oprogramowanie lub aplikacje służące do tego celu. Sposoby usuwania plików cookies w poszczególnych wyszukiwarkach można znaleźć m. in. pod adresami:

 

 

 

 

§ 4

 

 

 

 

Prawa autorskie

 

 

 

 

 1. Korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji, materiałów szkoleniowych i baz danych oraz innych elementów zawartych w Serwisie lub przekazanych użytkownikowi w wyniku wykonania Umowy Świadczenia Odpłatnego (dalej jako „Utwory”) nie oznacza nabycia przez użytkownika jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do Utworów oraz baz danych w nim zawartych. Przedsiębiorca zastrzega pełne prawa autorskie osobiste i majątkowe do takich Utworów i baz danych. Zabronione jest w szczególności:
  • dokonywanie, w szczególności w celach komercyjnych: kopiowania, modyfikowania oraz transmitowania elektronicznie lub w innym sposób Serwisu lub jego części, a także poszczególnych Utworów i baz danych udostępnianych na jego stronach lub przekazanych przez Przedsiębiorcę w wyniku wykonania umowy;
  • rozpowszechnianie (w tym rozpowszechnianie w celach informacyjnych w prasie, radiu, telewizji oraz w taki sposób, aby każdy miał dostęp do materiałów w wybranym przez siebie miejscu i czasie) publikowanych w Serwisie lub przekazanych przez Przedsiębiorcę w wyniku wykonania umowy, także aktualnych: artykułów, reportaży, wywiadów i innych Utworów na jakiekolwiek tematy;
  • pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystywanie w całości lub w istotnej – co do jakości lub ilości – części.
 2. Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu oraz Utworów i baz danych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych, przy czym takie korzystanie nie może naruszać normalnego korzystania z Utworu lub bazy danych lub godzić w słuszne interesy Przedsiębiorcy oraz podmiotów, których Utwory lub bazy danych – na podstawie współpracy z Przedsiębiorcą – są udostępniane w Serwisie.
 3. Jakiekolwiek wykorzystanie Utworów i baz danych udostępnianych w Serwisie lub przekazanych przez Przedsiębiorcę w wyniku wykonania umowy bez uprzedniej wyraźnej zgody Przedsiębiorcy udzielonej na piśmie jest zabronione, a naruszenie praw Przedsiębiorcy (lub podmiotów, których Utwory lub bazy danych na podstawie współpracy z Przedsiębiorcą są udostępniane w Serwisie) do podlegających ochronie Utworów i baz danych będzie skutkować odpowiedzialnością przewidzianą przez prawo cywilne i karne.